ARHITEKTURA I ORGANIZACIJA RACUNARA TANENBAUM PDF

“10 copies available. Serbian language, latinica, 24 cm, Arhitektura racunara, U knjizi Arhitektura i organizacija racunara, Andrew Tanenbaum objasnjava. Racunarske mreze – Andrew Tanenbaum. Copyright: Attribution William Stallings Organizacija i Arhitektura Racunara. Uploaded by. Petar Emulator arhitekture Milantex Tx16 računara. U knjizi Arhitektura i organizacija računara, Andrew Tanenbaum objašnjava unutrašnju.

Author: Maulkis Mizuru
Country: Lebanon
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 28 December 2015
Pages: 337
PDF File Size: 19.61 Mb
ePub File Size: 10.37 Mb
ISBN: 857-7-32481-830-7
Downloads: 28900
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikojora

Nastavni plan – osnovne studije Published on Jul View 23 Download 1. Dva semestra ine jednu kolsku godinu. Svaki semestar traje 15 nedelja. Posle odsluane nastave na predmetu, student moe polagati ispit iz datog predmeta. Z sve predmete utvren je nedeljni fond sov i tanebnaum ESPB koji se stie polgnjem istih. Nstv se izvodi uz primenu svremenih vizuelnih sredstv vebe su po potrebi predmet podrne korienjem runr. Uslov z upis n studijski progrm je zvren etvorogodinj srednj kol i poloen ispit sklonosti.

List obveznih i izbornih, ko i bodovn vrednost svkog predmet dt je u Prilogu. Ispiti se polau u odgovarajuim ispitnim rokovima, a to su: Poinje njegovu izradu, uz konsultacije sa svojim mentorom.

Proizvodni i usluni sistemi Projektovanje aplikativnog softvera Upravljanje procesima pomou raunara Razvoj web aplikacija Informatike tehnologije u obrazovanju Beine i mobilne komunkacije Administracija i odravanje sistema Osnovna stanovita o predmetu sociologije. Sociologija i drage dratvene nauke. Opta sociologija i posebne sociologije.

Osobenosti sociolokog pristupa drutvenim pojavama. Glavne teorijske orijentacije u sociologiji. Tanenbau kola u sociologiji. Uslovi, sredstva, predmeti, vrednosti, norme, ciljevi dratvenog delovanja. Vrste i izvori drutvene moi. Osnovne promene, uloga i poloaj u drutvu.

Drutveni odnos, pojam i vrste odnosa. Drutvene grape, ustanova i organizacija – njihova obeleja i vrste. Drava kao oblik organizacije dratva. Drutvene zajednice lokalne, globalne, raralne i urbane. Etnike i drage zajednice. Drutveni slojevi, klase, kaste, stalei, mase i elita. Globalno drutvo i zajednica. Dratvo, i priroda, kultura, linost – njihovi medusobni odnosi. Struktura drutva, nam proizvodnje i podela rada.

  AX4SPE-UN MANUAL PDF

Elementi i karakter dratvene strukture. Drutveni sistem kao izraz saglasnosti i prinude u dratvu. Vrste sistema i podsistema. Organizacija i funkcionisanje dratvenog sistema. Socioloko prouavanje ekonomskog, politikog, kulturnog i aruitektura sistema drutva.

Istorijski tipovi dratva i drutvenih sistema. Industrijska dratva i tipovi tih drutava. Uzrona i funkcionalna objanjanja dratvenih pojava. Dratveni zakoni i pravilnosti u dratvu. Uzroci, oblici i pravci strakturalnih promena.

Evolutivne i revolucionarne promene drutvenih struktura.

SI2AR – Computer Architecture | ETF

Drutveni razvoj, osnovna znaenja, dimenzije i vrste razvoja. Razvoj kao poveanje adaptivnih sposobnosti dratva. Industrijsko i postindustrijsko drutvo. Dratvo ubrzanih i viesmernih promena. Raazvijena i nerazvijena dratva – njihove osobenosti i kriterijumi razlikovanja. Dratveni siostemi savremenih dratava: FCapitalistiki i nekapitalistiki sistemi danas.

Dratvene protivurenosti i problemi savremenih dratava. Klasne i drage podele u savremenim drutvima. Problemi upravljanja i tendencije biroktatskog i tehnokratskog vladanja. Krize u savremenim drutvima. Uzroci i vrste kriza. Posledice i pravci prevazilaenja kriza. Nacionalni problemi 1 sukobi u savremenim dratvima.

Uzroci i mogunosti preovladavanja sukoba. Promene u dratvenoj strakturi i kvalitem ivota. Promene dratvenog poloaja velikih grupacija jugoslove’nskog dratva, radnitvo, seljatvo, stranjaci, upravljaki sloj. Privatni i dratveni sektor.

Sigurnost_računarskih_mreža

Nacije i ostale etnike grupacije. Osobenosti etnikih odnosa u Jugoslaviji. Socioloka prouavanja krize i novih tendencija u prevazilaenju jugoslovenskog drutva. Problem demokratije i Ijudskih prava. Sociologija Osnovni pojmovi problemitree izdanje, ” Svetovi “Novi Sad, Osnovi sociologije, ” Nomos” Opta sociologija osmo izdanje” Savremena administracija “Beograd Problemi dratvene strukture, ” Nauna knjiga “, Beograd, Prolo trajno vreme, 8.

Budua vremena going to i will ,Praktina nastava: Vebe, Drugi oblici nastave, Studijski istraivaki radUvebavanje stilova itanja obrada duih tekstova Ciljani trening strategije sluanja raznovrsni tekstovi za sluanje autentini dijalozi, monolozi, fraze Trening pisanja voeno i kreativno pisanje, popunjavanje formulara, razglednica, pisama, biografija Poduavanje strategijama govora dijalozi, monolozi, fraze Soars Liz and John Headway Pre-Intermediate udbenik, radna sveska, prirunik za nastavnike2.

  LIBRO ANTES DE MORIRME DE JENNY DOWNHAM PDF

Oxford English – Serbian Student’s Dictionary, 3. Upoznati studente sa matematikim pojmovima kojiomoguuju reavanje kontinuelnih problema, razvijati matematiki nain miljenja i zakljuivanja. Elementi matematike logike Skupovi Algebarske strukture Binarne relacije Funkcije Metriki prostori Kompleksni brojevi Polinomi operacije sa plonomima, nule, faktorizacija poiinoma, Vijetove formule, reavanje algebarskih jednaina, realni polinomi, interpolacija, racionalne funkcije Matrice i determinante Sistemi linearnih jednaina Vektorska algebra Analitika geometrija Granini procesi konvergencija nizova, Banahov stav o nepokretnoj taki, neprekidnost, infinitezimale VEBE: Prate predavanja po istim temama reavanjem zadataka.

Poloena dva kolokvijuma u pisanom obliku ili jedan pisani zadatak i usmena provera znanja. Programski jezik Algol 60 i njegov uticaj na razvoj programiranja. Program kao jedinstvo algoritma i strukture podataka. Opti model viih procedurnih programskih jezika.

Definicija, klasifikacija i operacije nad strukturama podataka3. VEBEVebe su auditorne i laboratorijske. Namenjene su izuavanju programskog jezika Turbo Pascal. Na primerima se posebno obraduju opte strukture podataka.

Uslov za dobijanje potpisa je redovno pohaanje predavanja i vebi. Uslov za izlazak na usmeni ispit je poloen pismeni deo. Funkcionisanje raunarskih sistema i sistematskih softvera. Razvoj elektronskih raunara 3 asa Razvoj tehnoloke osnove. Osnovni pojmovi iz oblasti raunarstva. Pregled razvoja raunara po generacijama.